VIETNAMESE

thư cảm ơn

một lời nhắn cảm ơn

ENGLISH

thank you letter

  
NOUN

/θæŋk ju ˈlɛtər/

thank-you note

Thư cảm ơn là văn bản được sử dụng khi người dùng muốn thể hiện lòng biết ơn chân thành đến một tập thể hay cá nhân nào đó.

Ví dụ

1.

Tôi gửi cho cô ấy một lá thư cảm ơn vì cô ấy đã giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi.

I sent her a thank you letter because she helped me with my problem.

2.

Thư cảm ơn sẽ được gửi đến hộp thư của quý khách để thể hiện sự trân trọng của chúng tôi dành cho quý khách vì đã mua hàng trong thời gian qua.

A thank you letter will be delivered to your mailbox to show our appreciation for your purchases over the years.

Ghi chú

Một vài kiểu đơn từ (letter) thường gặp trong tiếng Anh

- Thư cảm ơn: thank-you letter

- Thư giới thiệu: recommendation letter

- Đơn thôi việc: resignation letter