VIETNAMESE
thư báo giá
ENGLISH
quotation letter
NOUN
/kwoʊˈteɪʃən ˈlɛtər/
Thư báo giá là một loại văn bản thư tín thương mại do đối tượng là khách hàng viết nhằm mục đích hỏi về giá bán của một dịch vụ hoặc một hàng hoá do nhà cung cấp cung cấp.
Ví dụ
1.
Lý do chính đằng cho việc yêu cầu một thư báo giá là để đánh giá xem sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể có đủ khả năng chi trả hoặc phù hợp với ngân sách của người mua hay không.
The main reason behind requesting a quotation letter is to evaluate if the particular product or service can be afforded or is well within the budget of the buyer.
2.
Làm thế nào để bạn viết một lá thư báo giá?
How do you write a quotation letter?
Ghi chú
Cùng phân biệt mail letter nha!
- Letter là đề cập đến giao tiếp thông qua văn bản in được gửi qua đường bưu điện.
- Mail có thể được sử dụng như đề cập đến một cái gì đó đã được gửi qua đường bưu điện nhưng không chỉ giới hạn ở những bức thư.