VIETNAMESE
thông thường
ENGLISH
normally
NOUN
/ˈnɔrməli/
ordinarily, naturally, conventionally
Thông thường là thường có, thường thấy ở nhiều nơi.
Ví dụ
1.
Thông thường thì thời tiết sẽ ấm hơn như vầy vào tháng Bảy.
It's normally much warmer than this in July.
2.
Thông thường, cá có tỉ lệ trao đổi chất cao.
Fish normally have a high metabolic rate.
Ghi chú
Một số từ đồng nghĩa với normally:
- thông thường (ordinarily/conventionally): Ordinarily/conventionally, we send a reminder about a month before payment is required.
(Thông thường, chúng tôi gửi lời nhắc khoảng một tháng trước khi yêu cầu thanh toán.)