VIETNAMESE
thơ lục bát
ENGLISH
six-eight meter
NOUN
/sɪks-eɪt ˈmitər/
Lục bát là một thể thơ của Việt Nam, đúng như tên gọi, một cặp câu thơ cơ bản gồm một câu sáu âm tiết và một câu tám âm tiết, phối vần với nhau. Một bài thơ lục bát gồm nhiều câu tạo thành không hạn chế số câu.
Ví dụ
1.
Cô ấy rất lấy làm hứng thú với thơ lục bát.
She is really interested in six-eight meter.
2.
Truyện Kiều là truyện thơ của đại thi hào Nguyễn Du được viết ở thể thơ lục bát với tổng cộng 3254 câu thơ.
Tale of Kieu is a poetic story of the great poet Nguyen Du, written in six-eight meter, including 3254 sentences.
Ghi chú
Một số thể loại thơ nè!
- stanza (thơ tứ tuyệt): His first collection ,Stanzas and Poems, was praised by Sainte-Beuve.
(Tập thơ đầu tiên của ông, thơ tứ tuyệt và các bài thơ, được Sainte-Beuve khen ngợi.
- vers libre (thơ tự do): With the exception of vers libre, a form with no distinct structure, other forms all have a certain structure.
(Ngoại trừ thơ tự do, một hình thức hầu như không có một cấu trúc rõ rệt, các loại thơ khác hầu như đều có cấu trúc nhất định.)