VIETNAMESE
thiết bị ngoại vi
ENGLISH
peripheral
NOUN
/pəˈrɪfərəl/
Thiết bị ngoại vi là một số các thiết bị ngoài thùng máy tính, có khả năng nhập, xuất dữ liệu hoặc mở rộng khả năng lưu trữ như một dạng bộ nhớ phụ.
Ví dụ
1.
Tùy vào đặc điểm và mục đích sử dụng mà người ta chia thiết bị ngoại vi thành 2 nhóm.
Depending on the characteristics and purposes of use, people divide peripherals into 2 groups.
2.
Sony chỉ xuất xưởng 60.000 thiết bị ngoại vi ban đầu khi nó được phát hành vào ngày 23 tháng 1 năm 1999.
Sony only shipped an initial 60,000 units of the peripheral when it was released on January 23, 1999.
Ghi chú
Thiết bị ngoại vi (peripheral) là một số các thiết bị (device) ngoài thùng máy tính, có khả năng nhập, xuất dữ liệu (data) hoặc mở rộng khả năng lưu trữ (storage capacity) như một dạng bộ nhớ phụ (secondary memory).