VIETNAMESE

thiên về

ENGLISH

inclined to

  
NOUN

/ɪnˈklaɪnd tu/

likely to, tend to, have a tendency to

Thiên về là nghiêng về một phía, không công bằng, không vô tư.

Ví dụ

1.

Tin tức khiến tôi thiên về việc thay đổi suy nghĩ của mình.

The news makes me inclined to change my mind.

2.

Nói chung, tôi thiên về việc đồng ý với ý kiến của bạn về những mặt hạn chế của việc sử dụng quá nhiều mạng xã hội.

Generally speaking, I'm inclined to agree with your opinion on the drawbacks of excessive use of social media.

Ghi chú

Một số cụm từ đồng nghĩa với inclined to:

- có xu hướng (tend to/have a tendency to): People have a tendency to/tend to eat more in winter.

(Mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn vào mùa đông.)