VIETNAMESE
theo thứ tự
trật tự
ENGLISH
in order
NOUN
/ɪn ˈɔrdər/
Theo thứ tự là việc sắp xếp một đối tượng theo giá trị, cấp bậc
Ví dụ
1.
Bạn phải sắp xếp các tệp theo thứ tự để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này.
You must arrange the files in order so that it'll be convenient to look for later.
2.
Các sĩ quan được liệt kê theo thứ tự thâm niên.
The officers were listed in order of seniority.
Ghi chú
Một giới từ khác đi với order:
- theo lệnh (by order): He was released from prison by order of the court.
(Anh ta được ra tù theo lệnh của tòa án.)