VIETNAMESE

thêm vào

ENGLISH

additionally

  
ADV

/əˈdɪʃənəli/

Thêm vào là cho thêm cái gì đó, bổ sung gì đó vào.

Ví dụ

1.

Một hợp đồng mới đã được thực hiện. Thêm vào đó, nhân viên sẽ được đề xuất một chương trình thưởng.

A new contract is in place. Additionally, staff will be offered a bonus scheme.

2.

Bạn có thể thanh toán hóa đơn qua Internet. Thêm vào đó, bạn có thể kiểm tra số dư hoặc bảng sao kê đơn đặt hàng của mình.

You can pay bills over the Internet. Additionally, you can check your balance or order statements.

Ghi chú

Một số trạng từ đồng nghĩa với additionally:

- bên cạnh (besides/apart from): Besides/Apart from milk and cheese, we need vegetables.

(Bên cạnh sữa và pho mát, chúng ta cần rau.)

- ngoài ra (furthermore/in addition): Lawrence has been at the resort for over a month and is enjoying his work; furthermore/in addition, he loves associating with his peers.

(Lawrence đã ở khu nghỉ mát hơn một tháng và đang tận hưởng công việc của mình; Ngoài ra, anh ấy thích kết giao với các đồng nghiệp của mình.)