VIETNAMESE
thang điểm đánh giá
ENGLISH
rating scale
NOUN
/ˈreɪtɪŋ skeɪl/
Thang điểm trong hệ thống giáo dục Việt Nam sử dụng cho bậc Tiểu học, THCS, THPT và Đại học bao gồm các thang điểm: thang điểm 10, thang điểm chữ, thang điểm 4.
Ví dụ
1.
Bạn có thể sử dụng thang điểm đánh giá để theo dõi những thay đổi theo thời gian về khả năng đối phó với những hành động khiêu khích của trẻ.
You can use the rating scale to monitor changes over time in your youngster's ability to cope with provocations.
2.
Giáo viên sử dụng thang điểm đánh giá để xếp loại học sinh.
Teachers use rating scales to grade students.
Ghi chú
Các thang điểm (point scale) được sử dụng tại Việt Nam nè!
- thang điểm 10: 10-point scale
- thang điểm 4: 4-point scale