VIETNAMESE
thần thoại Hy Lạp
ENGLISH
Greek mythology
NOUN
/grik məˈθɑləʤi/
Thần thoại Hy Lạp là tập hợp những huyền thoại và truyền thuyết của người Hy Lạp cổ đại liên quan đến các vị thần, các anh hùng, bản chất của thế giới, và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của các tín ngưỡng, các nghi lễ tôn giáo của họ.
Ví dụ
1.
Về các vị thần, thần thoại Hy Lạp bao gồm 12 vị thần được cho là cư trú trên đỉnh Olympus: Zeus, Hera, Aphrodite, Apollo, Ares, Artemis, Athena, Demeter, Dionysus, Hephaestus, Hermes và Poseidon.
In terms of gods, the Greek mythology consists of 12 deities who were said to reside at Mount Olympus: Zeus, Hera, Aphrodite, Apollo, Ares, Artemis, Athena, Demeter, Dionysus, Hephaestus, Hermes, and Poseidon.
2.
Theo thần thoại Hy Lạp, Athena là nữ thần của trí tuệ và chiến tranh và thủ công.
According to the Greek mythology, Athena is the goddess of wisdom and warfare and handiwork.
Ghi chú
Thần thoại Hy Lạp (Greek mythology) là tập hợp những thần thoại (myths) và huyền thoại (legends) của người Hy Lạp cổ đại (ancient Greeks) liên quan đến các vị thần, các anh hùng, bản chất của thế giới, và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của các tín ngưỡng (rituals), các nghi lễ tôn giáo (religious ceremony) của họ.