VIETNAMESE
tam quốc diễn nghĩa
tam quốc chí
ENGLISH
Romance of the Three Kingdoms
NOUN
/roʊˈmæns ʌv ðə θri ˈkɪŋdəmz/
Tam quốc diễn nghĩa là tiểu thuyết về lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 theo phương pháp bảy thực ba hư.
Ví dụ
1.
Tam quốc diễn nghĩa được đánh giá là một trong Tứ đại tiểu thuyết kinh điển của văn học Trung Quốc.
Romance of the Three Kingdoms is acclaimed as one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature.
2.
Tam quốc diễn nghĩa là tiểu thuyết sử thi nên giọng điệu chủ yếu là ca ngợi hay châm biếm hài hước để phê phán.
Romance of the Three Kingdoms is a historical novel, so the tone is mainly praise or sarcasm to criticize.
Ghi chú
Tam quốc diễn nghĩa (Romance of the Three Kingdoms) là tiểu thuyết về lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 theo phương pháp bảy thực ba hư (seven truths and three fictions).