VIETNAMESE
tam giác vuông cân
ENGLISH
isosceles right triangle
NOUN
/aɪˈsɔsəˌliz raɪt ˈtraɪˌæŋgəl/
Tam giác vuông là một tam giác có một góc là góc vuông (góc 90 độ). Mối quan hệ giữa các cạnh và góc của một tam giác vuông là nền tảng cơ bản của lượng giác học.
Ví dụ
1.
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh dài bằng nhau.
An isosceles right triangle is a right triangle that has two equal length legs.
2.
Một tam giác vuông cân có đặc điểm của cả tam giác cân và tam giác vuông.
An isosceles right triangle has the characteristic of both the isosceles and the right triangles.
Ghi chú
Một số loại tam giác khác nhau dựa vào độ dài cạnh:
- equiangular triangle: tam giác đều - là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.
- isosceles triangle: tam giác cân - là tam giác có 2 cạnh bằng nhau.
- right-angled triangle: tam giác vuông - là tam giác có một góc 90 độ.
- isosceles right triangle: tam giác vuông cân - là tam giác có 2 cạnh bằng nhau và có một góc 90 độ.