VIETNAMESE

sửa bài

chấm lại bài

ENGLISH

correct the exercise

  
NOUN

/kəˈrɛkt ði ˈɛksərˌsaɪz/

revise the exercise

Sửa bài là kiểm tra, sửa lỗi sai cho một bài làm nào đó.

Ví dụ

1.

Xin vui lòng dành một chút thời gian để sửa bài trang 10 của sách bài tập của bạn.

Please take a moment to correct the exercise on page 10 of your workbook.

2.

Tôi cần phải ngồi xuống và cẩn thận sửa bài trước khi nộp nó để chấm điểm.

I need to sit down and carefully correct the exercise before submitting it for grading.

Ghi chú

Chúng ta cùng học các cụm từ trong tiếng Anh về các quá trình diễn ra trong quá trình làm bài tập và nộp bài tập nha!

- do homework, do exercise (làm bài tập)

- submit homework (nộp bài tập)

- mark, grade the homework (chấm bài)

- correct the exercise, correct the homework (sửa bài tập, chữa bài tập)

- approve the homework (duyệt bài)

- revise the homework (chấm lại bài)

- recite the lesson (trả bài)