VIETNAMESE
sự hiếu thắng
sự cạnh tranh
ENGLISH
competitiveness
NOUN
/kəmˈpɛtɪtɪvnəs/
Sự hiếu thắng là sự phản ứng mạnh mẽ, có phần thái quá, không kiểm soát được hành động của con người gây ra những sự tiêu cực, sai lầm đứng trước sự việc mà họ cho là sai trái và ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân.
Ví dụ
1.
Rất nhiều người bị cuốn vào sự hiếu thắng và ghen tị.
A lot of people get wrapped up in competitiveness and jealousy.
2.
Sự hiếu thắng đã trở thành một thuộc tính cá nhân, ở mức tốt nhất, cung cấp năng lượng để thúc đẩy chúng ta đến những mục tiêu cao cả nhất, nhưng tệ nhất của nó, có thể dẫn đến việc đánh giá sai lầm của chúng ta.
Competitiveness has become a personal attribute that, at its best, provides the fuel to drive us to our loftiest goals, but at its worst, can lead astray our better judgment.
Ghi chú
Hậu tố -ness thường được dùng để tạo thành danh từ, cùng học thêm một số danh từ có hậu tố này nha!
- sự lười biếng: laziness
- sự sống động: liveliness
- nỗi buồn: sadness
- lòng tốt: kindness
- sự hiệu quả: effectiveness
- điểm yếu: weakness