VIETNAMESE
sứ cách điện
ENGLISH
ceramic insulators
NOUN
/sɪˈræmɪk ˈɪnsjʊleɪtəz/
Sứ cách điện là loại vật liệu sứ có tính cách điện.
Ví dụ
1.
Cái sứ cách điện đó bao nhiêu tiền?
How much is a ceramic insulator?
2.
Sứ cách điện bằng gốm là vật liệu gốm được sử dụng để cách điện cho vật liệu dẫn điện hoặc vỏ được kiểm soát nhiệt độ.
Ceramic insulators are ceramic materials used to insulate electrically-conductive materials or temperature-controlled enclosures.
Ghi chú
Các loại sứ cách điện (ceramic insulators) thường gặp trong đời sống hằng ngày là:
- earthenware: đồ đất nung
- stoneware: đồ đá
- porcelain: đồ sứ