VIETNAMESE
sở y tế Hà Nội
ENGLISH
Hanoi Department of Health
NOUN
/ˈhænɔɪ dɪˈpɑrtmənt ʌv hɛlθ/
Sở y tế Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Ví dụ
1.
Ngày 10/6, Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 2545/SYT-NVY về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 65 trên địa bàn thành phố.
On June 10, Hanoi Department of Health has just issued Official Letter No. 2545/SYT-NVY on continuing to implement the 65th Covid-19 vaccincation phase in the city.
2.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 4/6, thành phố ghi nhận thêm 218 ca mắc COVID-19 mới.
According to a report by the Hanoi Department of Health, on June 4, the city recorded 218 new cases of COVID-19.
Ghi chú
Đọc hiểu văn bản tiếng Anh về Sở ban ngành của Việt Nam với các từ vựng dưới đây:
- Sở Tư pháp: Department of Justice
- Sở Tài chính: Department of Finance
- Sở Công Thương: Department of Industry and Trade
- Sở Giao thông Vận tải: Department of Transport
- Sở Thông tin và Truyền Thông: Department of Information and Communications
- Sở Y tế: Department of Health
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Department of Natural Resources and Environment
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Department of Culture, Sports and Tourism