VIETNAMESE
sở lao động thương binh và xã hội
ENGLISH
Department of Labor, War Invalids and Social Affairs
NOUN
/dɪˈpɑrtmənt ʌv ˈleɪbər, wɔr ˈɪnvələdz ænd ˈsoʊʃəl əˈfɛrz/
Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Ví dụ
1.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Department of Labor, Invalids, and Social Affairs has legal status, its own seal and account.
2.
Ngày 29/7, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
On July 29, at the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Provincial People's Committee announced the decision to appoint the Director of Department of Labor, War Invalids and Social Affairs.
Ghi chú
Đọc hiểu văn bản tiếng Anh về Sở ban ngành của Việt Nam với các từ vựng dưới đây:
- Sở Tư pháp: Department of Justice
- Sở Tài chính: Department of Finance
- Sở Công Thương: Department of Industry and Trade
- Sở Giao thông Vận tải: Department of Transport
- Sở Thông tin và Truyền Thông: Department of Information and Communications
- Sở Y tế: Department of Health
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Department of Natural Resources and Environment
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Department of Culture, Sports and Tourism