VIETNAMESE
bộ lao động thương binh và xã hội
ENGLISH
Ministry of Labor, War invalids and Social Affairs
NOUN
/ˈmɪnəstri ʌv ˈleɪbər, wɔr ˈɪnvələdz ænd ˈsoʊʃəl əˈfɛrz/
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội.
Ví dụ
1.
Việc vận hành máy nén khí không quá phức tạp đối những người được đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của bộ lao động thương binh và xã hội.
The operation of air compressors is not too complicated for those who are trained and certified according to the regulations of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
2.
Theo một báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sô người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong 10 năm qua.
According to a report from Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the number of foreigners working in Vietnam has increased significantly over the last ten year.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến các Bộ ngành ở Việt Nam:
- Ministry of Justice (Bộ Tư pháp)
- Ministry of Industry and Trade (Bộ Công thương)
- Ministry of Transport (Bộ Giao thông vận tải)
- Ministry of Construction (Bộ Xây dựng)
- Ministry of Information and Communications (Bộ Thông tin và Truyền thông)