VIETNAMESE
sao mộc
ENGLISH
Jupiter
NOUN
/ˈʤupətər/
Sao Mộc hay Mộc tinh là hành tinh thứ năm tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.
Ví dụ
1.
Sao Mộc là hành tinh thứ năm theo thứ tự khoảng cách từ mặt trời, sau sao Hỏa và trước sao Thổ.
Jupiter is the fifth planet in order of distance from the sun, after Mars and before Saturn.
2.
Phi thuyền Voyager 1 đã đến thăm sao Mộc và sao Thổ.
Voyager One spacecraft visited Jupiter and Saturn.
Ghi chú
Các hành tinh (planet) trong hệ mặt trời (solar system) theo thứ tự gần mặt trời (sun) nhất là:
- Sao Thuỷ: Mercury
- Sao Kim: Venus
- Trái đất: Earth
- Sao Hỏa: Mars
- Sao Mộc: Jupiter
- Sao Thổ: Saturn
- Sao Thiên Vương: Uranus
- Sao Hải Vương: Neptune