VIETNAMESE
sản phẩm chủ lực
ENGLISH
main product
NOUN
/meɪn ˈprɑdəkt/
Sản phẩm chủ lực là những sản phẩm có khả năng xuất khẩu mạnh, chiếm tỷ trọng kim ngạch cao hoặc có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước.
Ví dụ
1.
Sản phẩm chủ lực của thương hiệu này là nước hoa.
The brand's main product is intended to be perfume.
2.
Từ thế kỷ 18, sản phẩm chủ lực của thương hiệu chúng tôi, rượu vang, đã nổi tiếng thế giới về chất lượng.
Since the 18 th century, our brand's main product, port wine, has been world famous for its quality.
Ghi chú
Cùng phân biệt goods product!
- Hàng hoá (goods) là hàng hoá được sản xuất ra, sau đó được mua bán, trao đổi và cuối cùng là tiêu dùng.
Ví dụ: There is a 25% discount on all electrical goods until the end of the week.
(Đang có chương trình giảm giá 25% tất cả các hàng hoá điện máy đến cuối tuần.)
- Sản phẩm (product) là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích dụng cụ thể nhằm thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng.
Ví dụ: They put a new product on the market.
(Họ đưa một sản phẩm mới ra thị trường.)