VIETNAMESE
quyết toán hợp đồng
ENGLISH
final settlement of contract
NOUN
/ˈfaɪnəl ˈsɛtəlmənt ʌv ˈkɑnˌtrækt/
Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Ví dụ
1.
Việc quyết toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng; các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
The final settlement of contracts must be consistent with the type of contract and contract price; conditions in the contract signed by the parties.
2.
Hồ sơ quyết toán hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận.
Documents of the final settlement of contracts must be clearly stated in the construction contract and certified by the principal.
Ghi chú
Cùng phân biệt contract agreement nha!
- Thỏa thuận (agreement) là một lời hứa hoặc sự sắp xếp giữa hai hoặc nhiều người về một ý định chung.
- Hợp đồng (contract) là sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên nhằm tạo ra nghĩa vụ chung và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.