VIETNAMESE
quyết định của chính phủ
ENGLISH
government decision
NOUN
/ˈgʌvərmənt dɪˈsɪʒən/
Quyết định của chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ dùng để ban hành các biện pháp, thể chế, các quy định cụ thể.
Ví dụ
1.
Quyết định tăng thuế của chính phủ đi ngược với chính sách của họ về lạm phát.
The government decision to raise taxes was at odds with their policies on inflation.
2.
Đây là quyết định của chính phủ về số tiền phải trả cho các giao dịch mua và thanh toán chuyển khoản.
These are government decision on how much to lay out for purchases and transfer payments.
Ghi chú
Quyết định của Chính phủ được đưa ra dưới các dạng:
- sắc lệnh: decree
- nghị quyết: Resolution
- chỉ thị: directive
- nghị định: decree