VIETNAMESE
khoa quản trị kinh doanh
ENGLISH
Business Administration department
NOUN
/ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən dɪˈpɑrtmənt/
Quản trị kinh doanh là một ngành tổng hợp gồm nhiều bộ môn căn bản về “quản trị” và “kinh doanh”.
Ví dụ
1.
Tôi làm việc cho khoa quản trị kinh doanh.
I work for business administration department.
2.
Em sắp tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh.
I will graduate from Business Administration Department soon.
Ghi chú
Top 5 ngành kinh tế (Economics) nổi bật nhất hiện nay nè:
- ngành Quản trị Kinh doanh: Business Administration
- ngành Tài chính - Ngân hàng: Banking and Financial
- ngành Kinh tế Quốc tế/ Đối ngoại: International Business
- ngành Kinh doanh Thương mại: Commercial Business
- ngành Kinh doanh Quốc tế: International Business