VIETNAMESE
nộp tiền
ENGLISH
pay
NOUN
/peɪ/
afford
Nộp tiền là chi trả, thanh toán một khoản tiền cho cơ quan có thẩm quyền.
Ví dụ
1.
Nếu may mắn, bạn sẽ nhận được cảnh báo, nếu không, bạn sẽ phải nộp tiền.
If you're lucky you'll get off with a warning, if you're not you'll have to pay a fine.
2.
Bạn có phải nộp tiền vì chạy quá tốc độ không?
Did you have to pay a fine for overspeeding?
Ghi chú
Một từ đồng nghĩa pay:
- chi trả (afford): They couldn't afford to buy enough wine for the whole party, so they didn't buy any at all.
(Họ không đủ khả năng chi trả đủ rượu cho cả bữa tiệc, vì vậy họ đã không mua chút nào.)