VIETNAMESE
nhôm
ENGLISH
aluminum
NOUN
/əˈlumənəm/
Nhôm là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.
Ví dụ
1.
Che cá bằng giấy nhôm và nấu trên lửa nhỏ.
Cover the fish with aluminum foil and cook over a low heat.
2.
Nhôm dễ truyền nhiệt.
Aluminum readily conducts heat.
Ghi chú
Thông tin hoá học của nhôm (aluminum) như sau nè!
- symbol - biểu tượng: Al
- melting point - điểm nóng chảy: 660,32 °C
- atomic mass - khối lượng nguyên tử: 26,9815386 u
- atomic number - số nguyên tử: 13
- electron configuration - cấu hình electron: [Ne] 3s2 3p1