VIETNAMESE
nhiễu sóng
ENGLISH
wave interference
NOUN
/weɪv ˌɪntəˈfɪərəns/
wave noise
Nhiễu sóng là một dạng xáo trộn khi các thiết bị dẫn điện chồng chéo lên nhau.
Ví dụ
1.
Nhiễu sóng là hiện tượng xảy ra khi hai sóng gặp nhau khi truyền trên cùng một môi trường.
Wave interference is the phenomenon that occurs when two waves meet while traveling along the same medium.
2.
Nhiễu sóng làm cho môi trường có hình dạng là kết quả của tác dụng thuần của hai sóng riêng lẻ lên các hạt của môi trường.
The wave interference causes the medium to take on a shape that results from the net effect of the two individual waves upon the particles of the medium.
Ghi chú
Có hai loại nhiễu sóng (wave interference) phổ biến thường thấy là:
- Constructive interference: nhiễu sóng mang tính xây dựng, xảy ra khi các biên độ sóng tăng cường lẫn nhau, xây dựng một sóng có biên độ lớn hơn.
- Destructive interference: nhiễu sóng mang tính triệt tiêu, xảy ra khi các biên độ sóng đối nghịch nhau, dẫn đến các sóng có biên độ giảm.