VIETNAMESE
nhiệt độ sôi
ENGLISH
boiling point
NOUN
/ˈbɔɪlɪŋ pɔɪnt/
Nhiệt độ sôi là một khái niệm về một vật đột ngột nóng lên bất thường. Nhiệt độ được cho là sôi là ở lúc 100 độ C.
Ví dụ
1.
Nhiệt độ sôi của nước là 100 ° C.
The boiling point of water is 100°C.
2.
Chúng tôi đang học về nhiệt độ sôi.
We are learning about the boiling–point.
Ghi chú
Nhiệt độ sôi (boiling point) bình thường là nhiệt độ (temperature) tại đó áp suất hơi (vapour pressure) bằng áp suất khí quyển mực nước biển tiêu chuẩn (standard sea-level atmospheric pressure). Nhiệt độ sôi của nước là 100° C.