VIETNAMESE
nhãn phụ
ENGLISH
secondary label
NOUN
/ˈsɛkənˌdɛri ˈleɪbəl/
Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.
Ví dụ
1.
Hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải có nhãn phụ.
Goods imported into the Vietnamese territory are required to have secondary labels.
2.
Tên hàng hóa là thông tin bắt buộc phải có trên nhãn gốc và cả nhãn phụ.
Goods name is required information on the original label and also on the secondary label.
Ghi chú
Cùng phân biệt primary label secondary label nha!
- Nhãn chính (primary label) là nhãn bao gồm tên sản phẩm, nội dung, tên công ty, khẩu hiệu hoặc khẩu hiệu, biểu trưng và màu sắc thương hiệu.
- Nhãn phụ (secondary label) là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.