VIETNAMESE

nhại lại

nhái theo

ENGLISH

mimic

  
NOUN

/ˈmɪmɪk/

copy

Nhại lại là hành động bắt chước theo hành động của người khác, thường là đối với giọng nói.

Ví dụ

1.

Anh ta có thể nhại lại tất cả giọng của các giáo viên.

He could mimic all the teachers' accents.

2.

Chú vẹt có thể nhại lại chính xác giọng nói của chủ nhân.

The parrot can mimic his owner's voice exactly.

Ghi chú

Phân biệt imitate (noi gương), mimic (nhại lại), mirror (sao chép)

- imitate dùng với ý tốt, học hỏi điểm tốt của ai đó (Younger brothers often imitate their big brothers and big sisters in the family.- Em trai thường noi gương anh chị trong nhà.)

- mimic dùng với ý bắt chước hành động của ai đó để trêu chọc, thường là giọng nói (The parrot can mimic his owner's voice exactly. - Chú vẹt có thể nhại lại chính xác giọng nói của chủ nhân.)

- mirror dùng với ý làm một hành động tương tự, tương ứng với một hành động nào đó (What’s dangerous is that his followers mirrored his actions to a certain degree.- Điều nguy hiểm là những người ủng hộ anh đều sao chép hành động của anh ở một mức nào đó.)