VIETNAMESE

người da màu

ENGLISH

colored people

  

NOUN

/ˈkʌlərd ˈpipəl/

coloured

Người da màu là cộng đồng người có màu da không phải là người da trắng.

Ví dụ

1.

Những người da màu không được sử dụng trang thiết bị tiện nghi như những người da trắng.

Colored people were not allowed to use the same facilities as whites.

2.

Mặc dù anh ấy là một người da trắng nghèo ở miền Nam nhưng địa vị xã hội của anh ấy cao hơn những người da màu.

Although he's a poor white man in the South; his social status was just better than those colored people.

Ghi chú

Một số các dân tộc với những màu da khác nè!
- người da đỏ: Red Indian
- người da màu: Colored
- người da trắng: White
- người da đen: Black