VIETNAMESE
ngọc hoàng
ENGLISH
jade emperor
NOUN
/ʤeɪd ˈɛmpərər/
King of the heaven
Ngọc Hoàng Thượng đế, cũng gọi Ngọc Hoàng Đại Đế, gọi tắt là Ngọc Hoàng hay Ngọc Đế trong quan niệm tín ngưỡng của Đạo giáo tại Trung Quốc và tại Việt Nam, Triều Tiên.là những tước vị nói đến vị vua tối cao của bầu trời, là chủ của vạn vật.
Ví dụ
1.
Ngọc Hoàng trong bức tranh được vẽ bằng mực và màu trên lụa ở thời nhà Minh, thế kỷ 16.
Jade Emperor in a Ming Dynasty ink and color painting on silk, 16th century.
2.
Beside being called the king of heaven, Jade Emperor is also referred as God.
Ngọc Hoàng bên cạnh là vị vua trời, còn được gọi một cách đại khái là Ông Trời.
Ghi chú
Ngọc Hoàng cai quản toàn bộ bầu trời, mặt đất, biển cả, và cõi âm phủ (hell). Ngọc Hoàng đứng đầu tất cả các thần, tiên, Thánh (saints), Nhân có quyền lực tối cao với các quyền năng tự nhiên (supreme power) như mây mưa sấm chớp, nước lửa...