VIETNAMESE
nghệ thuật sắp đặt
ENGLISH
installations art
NOUN
/ˌɪnstəˈleɪʃənz ɑrt/
Nghệ thuật sắp đặt là một thể loại nghệ thuật của các tác phẩm ba chiều thường dành riêng cho địa điểm và được thiết kế để thay đổi nhận thức về một không gian.
Ví dụ
1.
Suốt cả năm, các nghệ sĩ trên khắp thế giới đã được lắng nghe tiếng nói của họ thông qua nghệ thuật sắp đặt ấn tượng.
Artists around the world have been making their voices heard through striking installations art all year.
2.
James Turrell là một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới chuyên về nghệ thuật sắp đặt.
James Turrell is a world-renowned artist specialized in installations art.
Ghi chú
Nghệ thuật sắp đặt là một thể loại nghệ thuật, tuy nhiên nó không được liệt kê vào những loại hình nghệ thuật chính.
Và 7 loại hình nghệ thuật chính là:
- painting (hội họa)
- sculpture (điêu khắc)
- architecture (kiến trúc)
- literature (văn học)
- music (âm nhạc)
- cinema (điện ảnh)
- theater (kịch)