VIETNAMESE

ngày mốt

ENGLISH

day after tomorrow

  
NOUN

/deɪ ˈæftər təˈmɑˌroʊ/

the day after tomorrow

Ngày mốt là ngày sắp tới, liền kề với ngày mai.

Ví dụ

1.

Mọi người sẽ tụ tập tại bữa tiệc đó vào ngày mốt.

People will be gathering at that party the day after tomorrow.

2.

Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mốt.

We're meeting the day after tomorrow.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh nói về một vài thời điểm kế cận theo chu kỳ nha!

- today, tomorrow, the day after tomorrow (hôm nay, ngày mai, ngày mốt)

- from today, from today onwards (từ hôm nay, từ hôm nay về sau)