VIETNAMESE
ngay khi
ENGLISH
as soon as
NOUN
/æz sun æz/
Ngay khi là một liên từ phụ thuộc, để diễn tả “ngay sau khi một việc gì đó được hoàn thành”.
Ví dụ
1.
Tôi sẽ đi chơi với bạn ngay khi trời tạnh mưa.
I will hang out with my you as soon as it stops raining.
2.
Gọi cho tôi khi bạn hoàn thành.
Call me as soon as you're finished.
Ghi chú
Cụm này cũng có thể được dùng trong trường hợp dưới đây nè!
- as quickly/soon as possible: càng nhanh/càng sớm càng tốt
Ví dụ: Please come as soon as possible. (Hãy đến càng sớm càng tốt.)