VIETNAMESE
ngay khi có thể
càng sớm càng tốt
ENGLISH
as soon as possible
NOUN
/æz sun æz ˈpɑsəbəl/
ASAP
Ngay khi có thể là một cụm từ để diễn tả “ngay sau khi một việc gì đó được hoàn thành”.
Ví dụ
1.
Công ty của chúng tôi phải được tái cấu trúc ngay khi có thể.
Our firm must be restructured as soon as possible.
2.
Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào càng sớm càng tốt.
Please inform us of any change of address as soon as possible.
Ghi chú
Một số cụm từ thường được sử dụng với possible nè:
- as far/long/much as possible: càng xa/càng lâu/càng nhiều càng tốt
Ví dụ: She did as much as possible to help him. (Cô ấy luôn cố gắng càng nhiều càng tốt để giúp đỡ anh ấy.)
- as quickly/soon as possible: càng nhanh/càng sớm càng tốt
Ví dụ: Please come as soon as possible. (Hãy đến càng sớm càng tốt.)