VIETNAMESE

ngành tâm lý học tội phạm

ENGLISH

criminal psychology

  

NOUN

/ˈkrɪmənəl saɪˈkɑləʤi/

Ngành tâm lý học tội phạm là ngành nghiên cứu tội phạm, cụ thể là suy nghĩ và ý định, động cơ và phản ứng, cảm xúc và cảm giác của họ, đặc biệt là khi họ tham gia vào các hành vi phạm tội.

Ví dụ

1.

Tôi muốn học ngành tâm lý học tội phạm vì tôi luôn muốn trở thành một nhà tâm lý học tội phạm hoặc một nhà tâm lý học pháp y.

I want to study criminal psychology because I've always wanted to become a criminal psychologist or a forensic psychologist.

2.

Hadid theo học ngành tâm lý học tội phạm tại The New School vào mùa thu năm 2013 nhưng tạm dừng việc học để tập trung vào sự nghiệp người mẫu.

Hadid studied criminal psychology at The New School beginning in the fall of 2013 but suspended her studies to focus on her modeling career.

Ghi chú

Một số từ vựng về các công việc liên quan đến ngành tâm lý học tội phạm:
- jail supervisor (giám sát trại giam)
- crime analyst (nhà phân tích tội phạm)
- criminal psychologist (nhà tâm lý học tội phạm)
- behavioral therapist (nhà trị liệu hành vi)
- forensic psychologist (nhà tâm lý học pháp y)