VIETNAMESE
ngành tài chính doanh nghiệp
ENGLISH
Corporate Finance
NOUN
/ˈkɔrpərət fəˈnæns/
Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu.
Ví dụ
1.
Tài chính Doanh nghiệp là một công cụ quan trọng trong hoạt động tài chính của mọi doanh nghiệp.
Corporate Finance is an important tool in the financial performance of every business.
2.
Ông ta là một chuyên gia hoàn hảo với hơn 23 năm kinh nghệm trong ngành tài chính doanh nghiệp.
He is an accomplished professional with over twenty - three years of experience in the Corporate Finance.
Ghi chú
Ngành tài chính (Finance) gồm các chuyên ngành sau nè:
- chuyên ngành Quản lý tài chính công: Public Financial Management
- chuyên ngành Thuế: Tax
- chuyên ngành Tài chính Quốc tế: International Finance
- chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp: Corporate Finance
- chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm: Finance and Insurance
- chuyên ngành Ngân hàng: Banking