VIETNAMESE

ngành sư phạm tiếng anh

ENGLISH

English language teacher education

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ ˈlæŋgwəʤ ˈtiʧər ˌɛʤəˈkeɪʃən/

Ngành Sư phạm tiếng Anh là ngành học đào tạo những giảng viên tiếng Anh chất đạo đức và phẩm chất chính trị cùng kiến thức về ngôn ngữ sâu rộng, đáp ứng yêu cầu về năng lực giảng dạy.

Ví dụ

1.

Học sinh thường phân vân khi chọn giữa ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh.

Students are often indecisive when choosing between English language teacher education and English studies.

2.

Ngành sư phạm tiếng Anh đem lại rất nhiều cơ hội công việc triển vọng và có nhu cầu tuyển dụng cao.

English language teacher education offers a lot of promising job opportunities and is in high demand.

Ghi chú

Một số chuyên ngành sư phạm:
- Sư phạm Anh: English Language Teacher Education
- Sư phạm mầm non: Preschool Teacher Education
- Sư phạm tiểu học: Primary Teacher Education
- Sư phạm Toán: Mathermatics Teacher Education
- Sư phạm Ngữ văn: Vietnamese Language and Literature Teacher Education