VIETNAMESE

ngành quản trị marketing

ENGLISH

marketing management

  

NOUN

/ˈmɑrkətɪŋ ˈmænəʤmənt/

Ngành Quản trị Marketing đào tạo kiến thức chuyên sâu về quản lý, về phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu, phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành chiến lược Marketing.

Ví dụ

1.

Ngành Quản trị Marketing đem lại rất nhiều các vị trí công việc triển vọng và có nhu cầu tuyển dụng cao.

Marketing Management offers a lot of promising job positions and is in high demand.

2.

Sinh viên các ngành Quản trị đặc biệt là Quản trị Marketing là những lựa chọn đầu tiên của nhà tuyển dụng.

Students majoring in Management, especially Marketing Management, are the first choices of employers.

Ghi chú

Tên tiếng Anh cho một số môn học cơ bản của ngành Marketing:
- Consumer Behavior: Hành vi người tiêu dùng
- Marketing Principles: Nguyên lý tiếp thị
- Integrated Marketing Communications: Truyền thông tiếp thị tích hợp
- Marketing Research: Nguyên cứu tiếp thị
- Advertising: Quảng cáo
- Public Relations: Quan hệ công chúng
- Digital Marketing: Tiếp thị số
- Marketing Ethics: Đạo đức tiếp thị