VIETNAMESE

ngành quản trị văn phòng

ENGLISH

office administration

  

NOUN

/ˈɔfəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/

Quản trị Văn phòng là ngành học cung cấp những kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác lập kế hoạch, thiết kế hoạt động, giám sát hiệu quả làm việc của một văn phòng cụ thể.

Ví dụ

1.

Sinh viên ngành Quản trị văn phòng được trang bị kiến thức cơ bản về công tác quản trị hoạt động văn phòng.

Students majoring in Office Administration are equipped with basic knowledge of office operation management.

2.

Hiện nay, cử nhân Quản trị văn phòng có nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Currently, Bachelors of Office Administration have many career opportunities.

Ghi chú

Một số ngành quản trị:
- Quản trị kinh doanh: Business management
- Quản trị marketing: Marketing management
- Quản lý tài chính: Finance management
- Quản trị dự án: Project management
- Quản trị sự kiện: Event management