VIETNAMESE

ngành quản trị doanh nghiệp

ENGLISH

corporate management

  

NOUN

/ˈkɔrpərət ˈmænəʤmənt/

Ngành quản trị doanh nghiệp cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết trong quá trình làm việc.

Ví dụ

1.

Quản trị doanh nghiệp là ngành học chuyên sâu của quản trị kinh doanh.

Corporate management is a specialized discipline of business administration.

2.

Ngành quản trị doanh nghiệp đã và đang thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Corporate management been attracting a lot of young people.

Ghi chú

Một số ngành quản trị:
- Quản trị kinh doanh: Business management
- Quản trị marketing: Marketing management
- Quản lý tài chính: Finance management
- Quản trị dự án: Project management
- Quản trị sự kiện: Event management
- Quản trị nhân lực: Human resource management