VIETNAMESE

ngành quản lý đất đai

ENGLISH

land management

  

NOUN

/lænd ˈmænəʤmənt/

Ngành Quản lý đất đai là ngành đào tạo về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân.

Ví dụ

1.

Ngành Quản lý đất đai đã và đang thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Land Management has been attracting a lot of young people.

2.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai lại có thể đảm nhận vị trí tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Graduates of Land Management can take up positions in state administrative agencies.

Ghi chú

Một số môn học ngành Quản lý đất đai:
- Quản lý tài nguyên nước: Water resource management
- Sinh thái môi trường: Environmental ecology
- Khoa học đất: Soil science
- Bản đồ địa chính: Cadastral map