VIETNAMESE

ngành phục hồi chức năng

ENGLISH

rehabilitation

  

NOUN

/ˌrihəˌbɪləˈteɪʃən/

Ngành phục hồi chức năng là một chuyên ngành y tế, nghiên cứu và áp dụng các biện pháp y học, xã hội, giáo dục và kỹ thuật phục hồi nhằm hồi phục, cải thiện khả năng hoạt động bình thường của bệnh nhân không may bị khiếm khuyết, bệnh tật, suy giảm chức năng vận động của cơ thể.

Ví dụ

1.

Đặc điểm của ngành chức năng là chăm sóc cho bệnh nhân ở hầu hết mọi lứa tuổi.

The specialty of rehabilitation is to care for patients of almost any age.

2.

Thông thường, ngành chức năng hệ đại học sẽ trải qua 4 năm học.

Normally, the undergraduate rehabilitation major will take 4 years of study.

Ghi chú

Ngành phục hồi chức năng (rehabilitation) là một chuyên ngành y tế (medical specialty), nghiên cứu và áp dụng (applies) các biện pháp y học, xã hội, giáo dục và kỹ thuật phục hồi (rehabilitation techniques) nhằm hồi phục (restore), cải thiện khả năng hoạt động bình thường của bệnh nhân không may bị khiếm khuyết (disability), bệnh tật, suy giảm chức năng vận động (impaired motor function) của cơ thể.