VIETNAMESE

ngành dệt nhuộm

ENGLISH

textile dyeing

  

NOUN

/ˈtɛkˌstaɪl ˈdaɪɪŋ/

Ngành dệt nhuộm là một trong những ngành có sản lượng xuất khẩu cao, quy trình dệt nhuộm phải trải qua một quá trình xử lý hóa học và phi hóa học, tùy vào từng công đoạn mà phải sử dụng các loại hóa chất khác nhau.

Ví dụ

1.

Phát triển ngành dệt nhuộm vẫn là thách thức lớn của dệt may Việt Nam.

Developing the textile dyeing is still a big challenge for Vietnam's textile and garment industry.

2.

Áp dụng công nghệ sạch là xu hướng tất yếu của tất cả các ngành sản xuất công nghiệp, trong đó có ngành dệt nhuộm.

Applying clean technology is an inevitable trend of all industrial production industries, including the textile dyeing.

Ghi chú

" số từ vựng liên quan đến ngành dệt nhuộm:
- overclocking (đường vắt sổ 3 chỉ)
- mesh (vải lưới)
- collar strap (dây cổ)
- polyfil (gòn đệm áo)