VIETNAMESE

ngành cơ điện lạnh

ENGLISH

mechanical electrical refrigeration

  

NOUN

/məˈkænɪkəl ɪˈlɛktrɪkəl rɪˌfrɪʤəˈreɪʃən/

Ngành cơ điện lạnh là ngành tổng hợp của 3 ngành cơ khí, điện và lạnh

Ví dụ

1.

Ngành cơ điện lạnh được chia làm 4 hạng mục chính.

Mechanical electrical refrigeration is divided into 4 main categories.

2.

Ngành cơ điện lạnh đòi hỏi sự chuyên hóa cao.

Mechanical electrical refrigeration requires a high degree of specialization.

Ghi chú

Một số ngành:
- electrical and computer science (kỹ thuật điện máy tính)
- mechanical engineering (kỹ thuật cơ khí)
- business administration (quản trị kinh doanh)
- mechanical electrical engineering (cơ khí và điện)
- civil engineering (kĩ thuật xây dựng)