VIETNAMESE

ngành an toàn thông tin

ENGLISH

information security

  

NOUN

/ˌɪnfərˈmeɪʃən sɪˈkjʊrəti/

Ngành an toàn thông tin là ngành đảm nhiệm vai trò bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu tránh khỏi sự tấn công của các virus, mã độc, chống lại các hành động truy cập, sửa đổi, phát tán, phá hoại dữ liệu bất hợp pháp nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách chính xác và tin cậy.

Ví dụ

1.

Chương trình cử nhân ngành An toàn thông tin được đào tạo trong 3 năm theo chuẩn giáo trình quốc tế.

Bachelor's program in information security is trained for 3 years according to international curriculum standards.

2.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân an toàn thông tin có đủ năng lực để lựa chọn những công việc hấp dẫn tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Graduates of the bachelor's degree program in information security are qualified to choose attractive jobs at domestic and foreign agencies, organizations and enterprises.

Ghi chú

Ngành an toàn thông tin (information security) là ngành đảm nhiệm vai trò bảo vệ hệ thống thông tin (protect information system), dữ liệu tránh khỏi sự tấn công của các virus, mã độc (malicious code), chống lại các hành động truy cập (access), sửa đổi (modify), phát tán (spread), phá hoại (destroy) dữ liệu bất hợp pháp nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng (function properly), phục vụ (serve) đúng đối tượng một cách chính xác (accurate) và tin cậy (reliable).