VIETNAMESE
năm cuối đại học
năm thứ tư đại học
ENGLISH
last year of college
NOUN
/læst jɪr ʌv ˈkɑlɪʤ/
senior year
Năm cuối đại học là năm học cuối cùng của hệ đại học.
Ví dụ
1.
Năm cuối đại học có rất nhiều thử thách cho tất cả chúng ta.
The last year of college is challenging for all of us.
2.
Đã là năm cuối đại học rồi, hãy cố gắng lưu giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất nhé!
It's the last year of college, try to keep the best memories!
Ghi chú
Chúng ta cùng học về các từ vựng chỉ các năm học khác nhau trong chương trình đại học nha
- freshman year, first year of college (năm nhất đại học)
- sophomore year, second year of college (năm hai đại học)
- junior year, third year of college (năm ba đại học)
- senior year (năm bốn đại học)
- last year of college (năm cuối cấp đại học)