VIETNAMESE
múa rối nước
trò rối nước
ENGLISH
water puppetry
NOUN
/ˈwɔtər ˈpʌpətri/
making puppets dance on water
Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian, dùng con rối diễn trò, diễn kịch trên mặt nước.
Ví dụ
1.
Múa rối nước là một truyền thống có từ thế kỷ 11 khi nó bắt nguồn từ các làng vùng đồng bằng sông Hồng.
Water puppetry is a tradition that dates back as far as the 11th century when it originated in the villages of the Red River Delta area of northern Vietnam.
2.
Bạn có thích xem múa rối nước không?
Do you like watching water puppetry?
Ghi chú
Múa rối nước (Water puppetry) là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (folk theater art form), dùng con rối (puppets) diễn trò, diễn kịch trên mặt nước.