VIETNAMESE
pháp luật đại cương
ENGLISH
general law
NOUN
/ˈʤɛnərəl lɔ/
Pháp luật đại cương là một môn học có nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa học pháp lý.
Ví dụ
1.
Anh ấy dạy pháp luật đại cương ở đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
He teaches General Law in Ho Chi Minh City University of Law.
2.
Giáo sư Pháp luật đại cương của tôi rất dễ thương.
My General Law professor is very nice.
Ghi chú
Pháp luật đại cương (General law) là một môn học có nội dung rất phong phú (rich content), môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản (basic concepts), các phạm trù cơ bản nhất (most basic categories) về Nhà nước và pháp luật với góc độ (perspective) khoa học pháp lý (legal science).