VIETNAMESE
mọi người
ENGLISH
everyone
NOUN
/ˈɛvriˌwʌn/
everybody
Mọi người là khái niệm đề cập đến một nhóm hoặc một nhóm người có đặc điểm chung và sự khác biệt không thể xác định được.
Ví dụ
1.
Anh ấy biết tất cả mọi người trong doanh nghiệp.
He knew everyone in the business.
2.
Mọi người đều có quan điểm riêng của họ về cách nuôi dưỡng con trẻ.
Everyone has their own ideas about the best way to bring up children.
Ghi chú
Một số từ/cụm từ đồng nghĩa với everyone:
- mọi người (everybody): Everybody agrees with his views.
(Mọi người đều đồng tình với những quan điểm của anh ta.)
- mọi người (every person): Every person stood to applaud his unforgettable act of courage.
(Mọi người đứng vỗ tay tán thưởng hành động dũng cảm khó quên của anh.)